logo

             Želáme našim žiakom prekrásne prázdniny,

                               veľa oddychu a zážitkov.

                                Prazdniny – Mateřská škola Klubíčko

 

 

 

Oznam pre zákonných zástupcov (rodičov) ku začatiu prevádzky ŠZŠ Holíč od 1. 6. 2020.

 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka špeciálnej základnej školy.

Pri nástupe do školy musí mať dieťa so sebou každý deň školskej dochádzky rúško, ďalšie náhradné čisté rúško v igelitovom (mikroténovom) vrecku a hygienické vreckovky.

 ŠZŠ:

Prevádzka pre žiakov od 7,30 - 11,30 h.

Príchod detí do školy od 7,30 h. v sprievode rodiča.

Príchod žiakov v prvý deň nástupu v pondelok 1.6.2020 je nutný v sprievode rodiča, ktorý podpíše Vyhlásenie o bezproblémovom zdravotnom stave dieťaťa. Rodič v škole zanechá aktuálny telefonický kontakt z dôvodu, keby bola po samostatnom príchode do školy v nasledujúcom období zistená zdravotná prekážka  (zvýšená teplota, nádcha, kašeľ a pod.) Rodičia budú s deťmi čakať na vstup pred vchodom do školy v dvojmetrových bezpečných odstupoch.

Žiakov pri vstupe do budovy prevezmú triedni učitelia. Zákonný zástupca do budovy nevstupuje.

Vyučovanie v júni bude pre všetkých žiakov do 11.30 h., účasť na vyučovaní v škole je na zvážení rodičov. U žiakov, ktorí školu navštevovať nebudú, bude naďalej pokračovať vyučovanie „na diaľku“ podľa dohody s triednou učiteľkou. Prevádzka školského klubu detí je naďalej zatvorená.

Informácie ohľadom

  • prvého dňa nástupu do školy
  • zoznamu vecí, ktoré si žiaci so sebou majú priniesť
  • vyplnenia Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
  • spôsobu odchodu zo školy

vám poskytnú triedni učitelia Vašich detí.

Tešíme sa, že sa brány školy otvárajú, i keď v obmedzenej forme. Vyučovanie bude prebiehať hravou formou, učitelia budú s deťmi „oprašovať“ vedomosti a upevňovať zručnosti. Budeme rozvíjať čitateľské a matematické zručnosti. Budeme dbať na dodržiavanie potrebných hygienických zásad, viesť deti k ich dodržiavaniu, aby sa vedeli chrániť. Veľa času budeme tráviť v našom vonkajšom areáli. Budeme sa veľa hýbať na čerstvom vzduchu, sledovať prírodu, hrať sa, prehlbovať vzájomnú komunikáciu, potrebné sociálne vzťahy a spoločne si užívať netradičný záver tohto školského roka. Dôležité je, aby sme znovu naštartovali potrebný režim a pocítili vzájomnú radosť z úplne normálneho života a z času stráveného zmysluplne. S priateľmi a s ľuďmi, ktorým na Vašich deťoch naozaj záleží.

Ďalšie pokyny sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-azakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-22-5-2020/

__________________________________________________________________________________________________________

                                                             Riaditeľka Špeciálnej základnej školy Holíč oznamuje:

                                                     Podľa Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR,

                                                     na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

                                                                            že v II. polroku školského roka 2019/2020

                                                                         nebudú žiaci klasifikovaní z týchto predmetov:

                                                     Etická výchova, Informatika, Občianska náuka, Výtvarná výchova,

                                                                       Hudobná výchova, Telesná a športová výchova,

                                                           Rozvíjanie sociálnych zručností, Zdravotná a telesná výchova

 

                                                                                                                                    Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sušienková