logo

Školský klub detí

 

     Školský klub detí je súčasťou Špeciálnej základnej školy v Holíči.

Žiaci ŠKD majú diagnostikované mentálne postihnutie. Ich zdravotné znevýhodnenie im zamedzuje vzdelávanie v bežnom type základnej školy a tým i možnosť navštevovať ŠKD na tomto type školy. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku nenáročnú záujmovú a výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania.

Výchova mimo vyučovania sa realizuje v týchto tematických oblastiach:

-          vzdelávacia (rozumová)

-          spoločensko – vedná

-          pracovno – technická

-          prírodovedno – environmentálna

-          esteticko – výchovná

-          telovýchovná a športová

Základným cieľom Školského klubu detí (ŠKD) je rozvíjanie fyzických a psychických oblastí osobností žiakov, formovanie ich mravného vedomia zamerané na zvnútornenie predkladaných hodnôt, ich prijímanie a akceptovanie. Ďalšou prioritou je, aby si žiaci vedomosti a zručnosti získané v edukačnom procese upevňovali a vedeli ich vždy správne použiť.

Organizácia

-          deti sa do ŠKD zapisujú pri otvorení školského roka, predbežný záujem sa zisťuje na konci predchádzajúceho školského roka

-          o zaradení, resp. vyradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy po prerokovaní s vychovávateľkou a rodičmi dieťaťa a schválení na pedagogickej rade

-          v oddelení može byť maximálne 12 detí

-          prevádzka ŠKD je denne v čase 11,25 – 15,00 hod.

-          poplatok za pobyt na jedného žiaka je 2.- eurá mesačne, žiaci z rodín v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodení

Charakteristika

             ŠKD sa riadi vypracovaným Školským  výchovným programom Školského klubu detí pre žiakov s mentálnym postihnutím

 

Režim dňa

11,25                Príchod detí

11,30 – 12,15 – Oddychová, relaxačná činnosť, Spoločenské hry

12,15 – 13,30 – Príprava na vyučovanie

13,30 – 14,45 – Záujmová činnosť

14,45 – 15,00 – Samoobslužná a spoločenskoprospešná činnosť

 

Tradičné podujatia

-          Súťaž o najkrajšieho šarkana                                                      

-          Príchod Mikuláša

-          Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

-          Vianočná besiedka

-          Karneval

-          Deň matiek – besiedka pre mamičky

-          MDD    

-          Vychádzky spojené s pozorovaním prírody