logo

Výchovný poradca

     Činnosť výchovného poradcu sa riadi vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.

     Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, v oblasti problémového a delikventného vývinu detí a profesionálnej orientácie žiakov. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy  a zákonným zástupcom dieťaťa. Podáva informácie o možnostiach štúdia na vybraných školách, o výbere odborov, o prijímacích pohovoroch, o obsahu štúdia a počtoch záujemcov v danom odbore, aby aj po skončení štúdia mal žiak reálnu šancu zamestnať sa.

V súčinnosti s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka,  s prihliadnutím na zdravotný stav a mentálnu úroveň žiaka,  pomáha usmerniť žiaka k určitej profesii v danom odbore.

 

     Žiaci našej školy majú možnosť po ukončení 9. ročníka alebo povinnej školskej dochádzky pokračovať v štúdiu na odborných učilištiach. Odborné učilište pripravuje mládež na výkon povolaní zodpovedajúcich príslušným učebným odborom. Poskytuje odbornú prípravu v učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi. Štúdium na odbornom učilišti prebieha v dvoch častiach:

-          teoretické vyučovanie

-          odborný výcvik – prax

     Príprava trvá tri roky a ukončuje sa vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu alebo pre slabších žiakov získaním osvedčenia o zaučení alebo zaškolení.

Naši žiaci najčastejšie pokračujú v štúdiu na Odborných učilištiach v Senici, Trnave a Bratislave.

Môžu sa vyučiť v týchto odboroch:          

-          cukrár                                    - predavač

-          kuchár                                   - chyžná                   

-          maliar                                    - stolár

-          záhradník                              - murár

-          opatrovateľ                          - zámočník

 

     K prijatiu do OU je potrebná riadne vyplnená prihláška potvrdená lekárom, správa z psychologického vyšetrenia a stručné písomné hodnotenie žiaka.

Prihlášku s pedagogickou dokumentáciou odošle riaditeľka školy do 20. apríla na príslušné odborné učilište.