logo

Záujmová činnosť.

     Voľný čas po vyučovaní môžu žiaci našej školy stráviť v záujmových útvaroch  RELAX, VÝMYSELNÍČEK A PRECVIČME SI JAZÝČEK.

      Ich náplň je rozdelená do rôznych činností.