logo

  1. Názov prevádzkovateľa zariadenia, jeho sídlo a právna forma:

Špeciálna základná škola, Kollárova 21, Holíč, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

  1. Údaje o zariadení :

IČO: 35629967

Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Majerská

  1. Druh zariadenia:

Špeciálna základná škola- výchovno-vzdelávacia činnosť ( Vzdelávanie a výchova žiakov s mentálnym postihnutím)

  1. Organizácia zariadenia:

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Majerská

Zástupkyňa:         Mgr. Katarína Sušienková

Prevádzka denne v dopoludňajších a popoludňajších hodinách .

Vyučovanie od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Prevádzka ŠKD začína o 11.30 a končí  o 15.25 hod.

  1. Spôsob zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody:

ŠZŠ Holíč je zásobovaná pitnou vodou z mestského vodovodu, ktorý prevádzkuje  Bratislavská vodárenská  spoločnosť.

Odpadová voda je odvádzaná do mestskej kanalizácie.

Odpadové koše sa denne vyprázdňujú, odpad sa separuje a likviduje prostredníctvom firmy VPP Čambal.  Čistenie a dezinfekcia odpadkových košov sa prevádza pravidelne.

  1. Spôsob zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia:

Čistotu a údržbu celej školy zabezpečuje upratovačka p. Kollárová. Čistenie a údržba jednotlivých priestorov sa vykonáva denne. Po začiatku vyučovania sa na mokro umyje vstupná chodba a šatňa. Po skončení vyučovania sa čistia všetky priestory zariadenia.  Dvakrát týždenne sa vykonáva dezinfekcia priestorov školy.

  1. Starostlivosť o vonkajšie priestory:

O vonkajšie priestory sa stará Správa mestského majetku, ktorej areál patrí.

    8.Spôsob zamedzenia prístupu zvierat:

       Areál zariadenia je oplotený, čo zamedzuje voľnému pohybu zvierat a ich prípadnému

       ohrozeniu žiakov.

     9. Pokyny pre zamestnancov a žiakov sú rozpracované v Školskom poriadku       

        a v pracovnom poriadku. V čase vyučovania je zabezpečený dozor  pedagogickými   

       zamestnancami školy podľa rozpisu vyveseného na informačnej tabuli v zborovni.

  10. Pokyny pre návštevníkov sú realizované formou oznamov na vstupných dverách do

      školy.

  11. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií:

      V celom objekte školy sú zreteľne vyznačené únikové trasy a východy, sú určené hliadky        pre prípad mimoriadnych udalostí a telefónne čísla.

 Pracovník zodpovedný za úsek BOZP a PO: Ing. Slezáková

Dôležité telefónne čísla: požiarna ochrana: 150

                                         záchranná služba: 155

                                         polícia: 158

                                         spoločná tiesňová linka: 112

12. Prevádzkový poriadok školy je vyvesený v zborovni školy.